Tűzvédelmi képviselet, megbízotti feladatok ellátása

A gazdálkodó szervezetek részére ez elsősorban azt jelenti, hogy a tűz keletkezésének megakadályozó olyan belső szabályozási rendszereket, technológiai megoldásokat alakítsanak ki, melyek ennek a követelménynek megfelelnek.
A tűz védelme három egységből épül fel. Az első a tűz megelőzés, a második a tűzoltás, és a harmadik a tűzvizsgálat. E hármas egységből a tűzmegelőzés az elsődleges feladata valamennyi gazdálkodó szervezetnek. Ennek érdekében a tűzmegelőzési szabályokat úgy kell kialakítani, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítva legyen valamennyi dolgozó egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzése.

A gazdálkodóknak gondoskodniuk kell a jogszabályokban, szabványokban, hatósági határozatokban meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
A létesítmények tűzvédelmi követelményeinek biztosításáért a tulajdonost, illetve a létesítmény vezetőjét terheli a gondoskodási kötelezettség és felelősség.
EZEK betartásáért segít a tűzvédelmi szakember.

Tűzvédelmi szakember feladatai:

 • Javaslatot tesz a tűzvédelmi szervezet kialakításának módjára, a feladatokat ellátók személyére.
 • Ellátja a tűzvédelmi szervezet és a létesítmény tűzvédelmi felügyeletét.
 • Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv szakszerű elkészítéséről, oktatásáról, valamint a tűzriadó gyakorlatok évenkénti megszervezéséről.
 • Elkészíti a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását.
 • Szervezi, irányítja a tűzvédelmi oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat;

a helyi tűzvédelmi szervezet és a munkavállalók      tűzvédelmi oktatása, továbbképzése,

 • A tűzvédelmi felvilágosítás és propaganda.
 • Nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkaköröket, dolgozókat, és gondoskodik a szakvizsga kötelezettség teljesítéséről.
 • Kezeli a tűzoltó készülék nyilvántartási naplót,
 • Rendszeresen ellenőrzi a létesítmény tűzvédelmi viszonyait. Tapasztalatait dokumentálja. Gondoskodik a tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetéséről és jelentést tesz azokról a vezetőnek. Javaslatot tesz az intézkedésre.
 • Javaslatot készít az éves tűzvédelmi költségvetésre, elvégzi annak lebontását, valamint figyelemmel kíséri a költségvetés realizálódását.
 • Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal, valamint a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó – parancsnoksággal, az önkormányzati tűzoltó – parancsnoksággal és a katasztrófavédelmi őrssel.
 • A létesítményben keletkezett tűzesetekről tűzkár statisztikai nyilvántartást vezet.
 • Előírt időszakonként értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, amelyről beszámol a vezető felé.
 • A vezető által meghatározott körben és mértékig a szerv által üzemeltetett más létesítmény(ek) tűzvédelmi szervezete és működése tekintetében irányítási jogkört gyakorol, a közvetlen székhelye szerinti létesítmény(ek) vonatkozásában pedig végrehajtói feladatot is ellát.
 • A vezető megbízása alapján ellátja a gazdálkodó szerv más létesítményeiben működő tűzvédelmi vállalkozók  tevékenységének ellenőrzését, a teljesített szolgáltatások igazolását.
 • Feladatkörében gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, és szabályzatokban foglalt előírások érvényre juttatásáról.
 • Véleményezi, a létesítmény területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásos feltételeit, (segíti annak szakszerű elkészítését) szükség szerint gondoskodik a felügyeletről és a végrehajtás ellenőrzéséről.
 • A vezető megbízása alapján –és körében felügyeli a létesítményi tűzoltóság működését, illetve ellenőrzi az önkéntes tűzoltósággal kötött szerződésben foglaltak teljesülését, szükség esetén javaslatot tesz a létesítményi tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelésére.
 • Szervezi a tűzvédelmi ügyelet működését.
 • Figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések meglétét, üzemképességük fenntartását, karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenőrzését.
 • Figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását.
 • Részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek valamint a tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken, segíti munkájukat, felkészíti a létesítményt a tűzvédelmi ellenőrzésre.
 • Kezdeményezi és előkészíti a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltoztatásával járó, és a termelés, raktározás 15% – ot meghaladó növelési szándéka miatt a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységek előzetes bejelentését.
 • Kezdeményezi a tűzoltás, mentés feltételeiben tervezett, vagy  bekövetkezett változások bejelentését a tűzoltóság felé.
 • Kezdeményezi és előkészíti a létesítményi tűzoltóságot érintő változások bejelentését.
 • Kezdeményezi és végzi az OTSZ – ben meghatározott bejelentési kötelezettségek teljesítését.
 • A beruházások során figyelemmel kíséri (építmény létesítése, új technológia stb.) a tűzvédelmi szempontok érvényesítését (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, átadás-átvétel, stb.).
 • Bérlemények tekintetében előkészíti a megállapodások tűzvédelmi feladatok teljesítésére/megosztására vonatkozó tartalmi elemeit.
 • Előkészítő tevékenységet végez engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos tűzvédelmi kérdésekben.
 • A tűzvédelmi iratok készítése, nyilvántartások vezetése, a tűzvédelmi iratkezelés a létesítmények területén.
 • A létesítményi tűzoltósággal együttműködésben gondoskodik a tűzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzéséről.
 • A gazdálkodó szervezet szakembereivel részt vesz a létesítmény területén keletkezett tűzesetek körülményeinek feltárásában, segíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, a tűzvédelmi szabályzat előírásainak pontosítását.
 • Elkészíti és teljesíti a felügyeleti szerv által meghatározott jelentéseket és adatszolgáltatásokat.