Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Környezetvédelem hasonlóságokat mutat a természetvédelemmel, ám míg az elsősorban az élő, természeti értékek megőrzéséért küzd, addig a környezetvédelem nagy hangsúlyt fektet az élhető, fenntartható környezet védelmére és kialakítására.
A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.
A környezetvédelem fontosnak tartja, hogy az emberi termelési, fogyasztási rendszer fenntartható legyen, illetve azzá váljon, emellett egyéb politikai követeléseket is meghatároz.
Cégünk környezetvédelmi tevékenysége során az alábbi célokra, feladatokra összpontosít, ezek közül is kiemelve a megelőzést, a szakmai jogszabályokban előírt feladatok betartását, határidőkre történő elkészítését.
Főbb tevékenységeink:
• A telephely környezeti hatásainak helyszíni felmérése, a szükséges környezetvédelmi feladatok, tapasztalatok összegzése
• Gazdálkodó szervezet hatósági nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok elkészítése
• Környezetvédelmi szabályzat elkészítése.
• Levegőtisztaság-védelem területén a bejelentésre kötelezett pontforrások (kazánok) alap és éves adatszolgáltatása, működési engedélykérelem összeállítása
• Vízminőség-védelem területén vízjogi engedélykérelmek, hatósági bejelentések elkészítése
• Hulladékgazdálkodás területén: – keletkező hulladékok felmérése, – komplex nyilvántartás vezetése, – hulladékgazdálkodási terv készítése, – hatósági bejelentések elkészítése, – szerződés megkötése hulladékkezelő szervezettel.
• Környezetvédelmi hatósági szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás.
• Környezetvédelmi jogi tanácsadás. • Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) kiépítésében közreműködés.
• Különböző tervekhez környezetvédelmi fejezetek összeállítása.
• Környezetvédelmi oktatások szervezése, megtartása.
• Havaria események, veszélyes anyag elfolyások környezetszennyező hatásainak felszámolása.
• Vízminőségi kárelhárítási tervek készítése.
• Talaj- és talajvíztisztítás, talajvíz-modellezés.
• Környezeti elemek (talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, hulladék) akkreditált mintavétele, szállítása, bevizsgálása
• Környezeti hatásvizsgálat A jelentős környezeti terheléssel járó létesítmények esetében a szabályozás a tervezés, üzemelés és a felszámolás fázisaira is előírja, hogy a tevékenység környezetre gyakorolt hatásait előzetesen meg kell becsülni. A tervezéskor biztosítani kell a környezeti hatások elfogadható szintre való csökkentését. Számos országban a hatásvizsgálat a környezetvédelmi engedélyezési eljárás egyik előfeltétele.